Jaarvergadering 2024

Jaarvergadering 2024

Wij nodigen je graag uit voor de Jaarvergadering 2024 die wordt gehouden op donderdag 28 maart aanstaande om 20.15 uur in ons verenigingsgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit:

1.         Opening en vaststellen agenda
2.         Mededelingen
3.         Notulen jaarvergadering 2023
4.         Jaarverslag 2023
5.         Financieel verslag 2023 / Begroting 2024 / Vaststellen contributie 2025
6.         Verslag kascommissie
7.         Rekening & verantwoording 2023
8.         Benoeming kascommissie
9.         Programma 2024
10.       Toelichting duurzame vereniging en accommodatie
11.       Toelichting digitalisering verenigingsarchief
12.       Bestuursverkiezing

Aftredend en niet-herkiesbaar is Bas de Leeuw. Het bestuur draagt Wilco Bultink voor als zijn opvolger. Aftredend en herkiesbaar is Tim Overbeek. Voordrachten van tegenkandidaten kunnen, voorzien van naam en voorletters en ondertekend door tenminste twintig (20) stemgerechtigde leden, nog tot uiterlijk drie (3) dagen vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend via secretariaat@sintjorisulft.nl

13.       Rondvraag
14.       Sluiting