Historie

Schuttersgilde St. Joris kent een rijke historie, die terug gaat tot het begin van de vorige eeuw.
Buurtvereniging de Pol
Al rond 1930 organiseerde buurtvereniging De Pol allerlei activiteiten voor haar bewoners. Met de Ulftse kermis werden er zelfs kermisattracties in elkaar geknutseld voor de kinderen, zoals een carrousel die geduwd moest worden, een schommel en een wip. Het vogelknuppelen was eveneens een onderdeel van de kermis op de Pol, net als het 'hanen vangen'. Volgens de overleveringen kon men bij dit spel wel eens zijn eigen haan terugvangen, die enkele dagen voor de kermis op geheimzinnige manier uit zijn hok was verdwenen...
Bevrijdingsfeesten
Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog moest de buurtvereniging haar activiteiten noodgedwongen stoppen. Na de oorlog besloten enkele jongelui de vereniging weer nieuw leven in te blazen. De vergadering waarin tot wederoprichting van de buurtvereniging werd besloten, vond plaats in het in Ulft destijds bekende café van Gradus Hogenkamp. Dit café diende tevens als clubgebouw. De eerste activiteit van de heropgerichte buurtvereniging De Pol was het organiseren van Bevrijdingsfeesten op 12 en 13 augustus 1945. Er werd met succes gecollecteerd en de gehele Polse gemeenschap werkte spontaan mee om de Polse Molen, toen nog niet ontdaan van zijn wieken, feestelijk te versieren.
Wieken van de Polse Molen
Nog enigszins beschadigd van de Tweede Wereldoorlog, raakten de wieken van de Polse Molen op 1 maart 1949 in een enorme storm op drift. De storm, met windkracht 11, vernielde het gehele raderwerk en de wieken van de molen. De wieken zijn daarna nooit meer terug geplaatst, ondanks verwoede pogingen van enkelen. Met weemoed denken zij terug aan de tijd dat de Polse Molen zijn wieken nog had. Zoveel zelfs, dat er een lied over geschreven is. Met de kermis en het carnaval op de Pol klinkt het vandaag de dag nog regelmatig: "Al mot ik kroepend op blote vuuten gaon, ik wil nog eenmaol den möl zien drae-ien gaon".

"Al mot ik kroepend op blote vuuten gaon, ik wil nog eenmaol den möl zien drae-ien gaon".

Oprichting Schutterij Pol Vooruit

In 1945 waren de feestklanken van de Bevrijdingsfeesten op de Pol nog maar nauwelijks verstomd, toen enkele bewoners het initiatief namen tot de oprichting van een schutterij. Het hele buurtschap werd hiervoor persoonlijk bezocht en ongeveer 80 gezinnen werden opgeroepen voor de oprichtingsvergadering. Zo werd op 4 oktober 1945, in café Hogenkamp, de Schutterij Pol Vooruit een feit. De contributie werd vastgesteld op 40 cent (18 eurocent) per maand. De schutterij startte met een saldo van fl. 40,20 (18,09 euro) dat was overgebleven van de Bevrijdingsfeesten.

Ideeën waren er in overvloed. Het bestuur wilde graag een draaimolen met de kermis, maar vanwege de hoge belasting moest dit achterwege blijven. Ook waren er plannen voor een mannenkoor, maar hier is men later van teruggekomen. Wel werd toneelvereniging ‘Excelsior’ opgericht. Verschillende stukken werden door de toneelvereniging met veel succes voor uitverkochte zalen uitgevoerd.

In 1947 nam Schutterij Pol Vooruit in Zwanenburg voor het eerst deel aan een schuttersconcours. Hier werd gelijk een eerste prijs in de wacht gesleept. De uniformen van de schutterij bestonden destijds uit een witte broek met rode draad. Later kwam er een pet met rode band bij.

Tambour-Pijperkorps St. Joris

Op 23 juni 1950 werd de naam van de schutterij Pol Vooruit gewijzigd in St. Joris. Ook werd een schietvereniging opgericht, die volgens de overlevering “haar kruit volledig verschoten heeft”. Op 7 april 1957 volgde de oprichting van een Tambour-Pijperkorps. Er werd gestart met 22 leden, bestaande uit jongens en meisjes, in leeftijd variërend van 7 tot 14 jaar.

Al gauw bleek dat het bespelen van de instrumenten nog niet zo’n eenvoudige zaak was. Het zou nog tot 10 mei 1959 duren totdat de eerste aubade, bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijk, kon worden gebracht. In 1960 werd voor het eerst deelgenomen aan het landjuweel in Didam en aan een concours in Keijenborg, waar het Tambour-Pijperkorps en de schutterij werden beloond met een eerste prijs en het hoogste aantal punten.

In latere jaren kreeg de schutterij een ander aanzien en kwam het accent te liggen op het Tambour-Pijperkorps met vaandrigs. Zodoende kon het voortbestaan van de vereniging in de jaren zeventig in een moderne vorm worden gewaarborgd.

Van café Hogenkamp naar de Hofstraat

Door de afbraak van café Hogenkamp moest St. Joris in 1964 op zoek naar een nieuw onderkomen. De vereniging besloot een eigen clubgebouw te bouwen op de hoek van het Heggenseveld en de Debbeshoek, ongeveer waar nu het schoolgebouw van De Wesenthorst (Almende College) staat.

Toen op deze plek plaats gemaakt moest worden voor de nieuwbouw van het centrumplan De Blenk, werd opnieuw gezocht naar passende huisvesting. Hoewel de Polse Molen als mogelijke locatie in beeld is geweest, werd het uiteindelijk toch het huidige terrein aan de Hofstraat. Op 3 mei 1981 werd het clubhuis aan de Hofstraat officieel in gebruik genomen en werd afscheid genomen van het houten gebouw op de hoek van het Heggenseveld en de Debbeshoek.

In het voorjaar van 2012 werd het clubgebouw aan de Hofstraat gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Het oude clubgebouw vroeg steeds meer onderhoud en voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Bij het maken van de bouwplannen kreeg het nieuwe gebouw het kenmerkende uiterlijk van een boerderij mee.

Dit multifunctionele gebouw en het omliggende terrein doen tot op de dag van vandaag naar volle tevredenheid dienst als onderkomen voor alle activiteiten van St. Joris. Hierbij springt de regionaal bekende Polse Kermis misschien nog wel het meest in het oog.

Meer dan alleen een schutterij

In de herfst van 1957 besloten enkele ‘prettig gestoorde’ heren binnen St. Joris tot de oprichting van een afdeling Carnaval. Veel (oud-)leden zullen met weemoed terugdenken aan het gezellige carnavalsbal in zaal Schepers. De zaterdagavond stond garant voor een bonte en gezellige avond en een unieke verloting met prachtige prijzen. Bij zaal Schepers stond al vroeg een lange rij wachtenden voor de deur, want ook toen gold al: “vol is vol”.

Begin jaren tachtig begon de Carnaval met het organiseren van een pronkzitting rond de elfde van de elfde. In het begin werd deze avond nog bij Schepers gehouden, maar na de verbouwing van het clubhuis in 1988 ontstond er voldoende ruimte om deze avond in het eigen gebouw te organiseren.

In dit historisch overzicht mag ook de kaartclub van St. Joris niet onvermeld blijven. De kaartavonden zijn enorm populair geworden bij een vaste kern van leden. Het hoogtepunt wordt jaarlijks gevormd door het Oliebollen-hartenjagen met een hoge opkomst en enthousiaste deelname.

Klaar voor de toekomst

Het succes van het muziekkorps loopt als een rode draad door de historie van St. Joris. Logisch, want het korps vormt het hart van de vereniging en is met zijn bijzondere samenstelling, aansprekende kleding en moderne muzikale repertoire het opvallende gezicht naar buiten.

Het aantrekken en behouden van jeugdige muzikanten is een belangrijk aandachtspunt binnen de vereniging. Daarom organiseert St. Joris enkele malen per jaar de cursus ‘Muziek Maak Je Zelf’ en is er het jeugdorkest Jong St. Joris.

Ondanks maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing van de samenleving, blijft St. Joris op deze manier een grote aantrekkingskracht op de jeugd hebben. Bovendien kan St. Joris rekenen op de steun en inzet van vele vrijwilligers, die allemaal naar eigen vermogen de vereniging helpen en een warm hart toedragen. Zodoende is Schuttersgilde St. Joris na al die jaren nog altijd een bloeiende en groeiende vereniging!