Lidmaatschap St. Joris

Lidmaatschap

Het hele jaar door kun je lid worden van St. Joris. Tijdens de Polse Kermis kan dat zelfs nog ter plekke. Met het lidmaatschap steun je niet alleen een maatschappelijk betrokken vereniging, maar blijf je ook automatisch op de hoogte van alle evenementen en activiteiten die St. Joris organiseert. Bovendien heb je als lid vier dagen gratis en gegarandeerd toegang tot de Polse Kermis! (*onder voorbehoud van corona-maatregelen).

Leeftijd

Als lid van St. Joris moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Voor actieve leden, zoals korpsleden, geldt deze leeftijdsgrens niet.

Contributie

De jaarlijkse contributie, zoals die door de algemene ledenvergadering is vastgesteld, bedraagt €25,-.

Inschrijven

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie. Nieuwe leden zijn éénmalig inschrijfgeld van €12,50 verschuldigd. Actieve leden zijn hiervan vrijgesteld.

Afmelden

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Dan dient dit te gebeuren voor het einde van een kalenderjaar. Vul hiervoor het afmeldformulier in en lever deze samen met jouw ledenpas in bij de ledenadministratie. St. Joris kent geen teruggave van contributie.

Ledenadministratie

Voor vragen, opmerkingen of wijzigingen van het lidmaatschap kun je contact opnemen met de ledenadministratie:

 

Marianne de Leeuw-Harmsen
Hofstraat 4
7071 KB Ulft
Tel. 06-24621086
ledenadministratie@sintjorisulft.nl

Privacy Policy

Schuttersgilde St. Joris hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. St. Joris houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.