Ledenvergadering op 2 juli 2020

Ledenvergadering op 2 juli 2020

Nu het door de versoepeling van de maatregelen rondom het Coronavirus weer mogelijk is om met grotere groepen bijeen te komen, hebben we de jaarvergadering 2020 opnieuw ingepland voor donderdag 2 juli 2020 om 20.15 uur in ons clubgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Bestuursmededelingen:
  1. Samenstelling Korpsbestuur
  2. Samenstelling overige afdelingen
  3. Consumptieprijzen
 3. Notulen jaarvergadering 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel verslag 2019 / Begroting 2020 / Vaststellen contributie 2021
 6. Verslag kascommissie
 7. Rekening & verantwoording 2019
 8. Benoeming kascommissie
 9. Programma 2020
 10. Wijziging Huishoudelijk Reglement Schuttersgilde Sint Joris (Art. 7)
 11. Aankoop gebouw(en) duivenvereniging(en)
 12. Bestuursverkiezing 
  1. Aftredend en herkiesbaar zijn Hans Heister en Nol van Alst. Lijsten van tegenkandidaten kunnen, voorzien van naam en voorletters en ondertekend door tenminste 10 stemgerechtigde leden, nog tot vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Hierbij hoort tevens een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.
  2. Daarnaast heeft Bas de Leeuw besloten zijn functie als voorzitter neer te leggen en in te wisselen voor een algemene bestuursfunctie. Het bestuur draagt Tim Overbeek voor als nieuwe voorzitter.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

LET OP, AANMELDEN VERPLICHT!

In verband met de richtlijnen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid geldt voor deze ledenvergadering een aanmeldplicht. Op die manier weten we hoeveel leden er komen en kunnen we vooraf de juiste maatregelen treffen om de vergadering op een verantwoorde manier door te laten gaan. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@sintjorisulft.nl .

Uiteraard gelden de algemene maatregelen deze avond ook. Dat wil zeggen dat we anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ben je verkouden of heb je andere ziekteverschijnselen? Blijf dan thuis. Eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van de agenda kun je ook per e-mail naar het bovenstaande adres sturen.