Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Het is ons een genoegen je uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die wordt gehouden op donderdag 28 maart 2019 om 20.15 uur in het clubgebouw.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Bestuursmededelingen:
 3. Samenstelling Korpsbestuur
 4. Samenstelling overige afdelingen
 5. Consumptieprijzen
 6. Notulen jaarvergadering 2018
 7. Jaarverslag 2018
 8. Financieel verslag 2018 / Begroting 2019 / Vaststellen contributie 2020
 9. Verslag kascommissie
 10. Rekening & verantwoording 2018
 11. Benoeming kascommissie

PAUZE

 1. Programma 2019
 2. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar Danielle Hermsen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Charles Kock en Jurgen Weijl. Het bestuur draagt Barry Duking en Tim Overbeek voor als opvolgers van Charles en Jurgen. Lijsten van tegenkandidaten kunnen, voorzien van naam en voorletters en ondertekend door tenminste 10 stemgerechtigde leden, nog tot vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Hierbij hoort tevens een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting